Algemene voorwaarden

Definities

1. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid: Smid Ambachtsbedrijf, gevestigd te ‘t Zand onder KvK nr. 80988652 .
2. Klant: degene met wie Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat
de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid vastgesteld op grond
van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid, geldend voor
de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan
worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer
dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid de klant tijdig te laten weten waarom een
hogere prijs gerechtvaardigd is.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
8. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid op te zeggen indien hij
niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Meer-en Minderwerk, Prijswijzigingen en Kostenoverschreiding

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de klant nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met
de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de
daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende
omstandigheden vooraf schriftelijk overeen gekomen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, die niet aan
Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid kunnen worden toegerekend en waarmee hij bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden,
is de Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid in het geval van het hanteren van de prijsvormingsmethodes “aanneming” en “richtprijs” gerechtigd
de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te passen.
4. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” zal de geschatte richtprijs met maximaal 10 % mogen worden overschreden, indien de kosten
van het werk hoger blijken uit te vallen. Indien Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid de klant zo tijdig mogelijk waarschuwt voor de waarschijnlijkheid
van een verdere overschrijding dan met 10 % van de geschatte richtprijs, zodat de klant de gelegenheid heeft het werk alsnog te
beperken of te vereenvoudigen, mag de geschatte richtprijs ook met meer dan 10 % worden overschreden. Deze uitgangspunten gelden
ook bij de prijsvormingsmethode “aanneming”, indien en voor zover de aanneemsom afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst
geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
5. Op stelposten zijn de in lid 4 van dit artikel benoemde beperkingen inzake overschrijdingen niet van toepassing, ongeacht welke
prijsvormingsmethode is gehanteerd.

Oplevering

1. Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeen gekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen
een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeen gekomen, wordt het werk op, of omstreeks deze datum opgeleverd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk
heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
-indien Smid Schildersbedrijf, De verf Smid aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever vervolgens het werk niet
binnen een redelijke termijn van 14 dagen expliciet heeft aanvaard (dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert): in dat geval wordt
de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
-wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik
neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruik neming verbonden gevolg
(oplevering) redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is.     

Betalingen

1. Betaling op diensten van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid dient uitgevoerd te worden in twee termijnen.
2. De termijnen worden berekend op de door de klant volledig geaccepteerde offerte.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijnen, dan is Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid gerechtigd
een rente van 1% per week in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van
een week voor een hele week wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid ,
dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid te betalen.

Opschortingsrecht

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Smid Schildersbedrijf, De Verf
Smid heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.
3. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Smid Schildersbedrijf, De
Verf Smid te verrekenen met een vordering op Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere
brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
2. – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
3. – zaken van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid die bij de klant aanwezig zijn
4. – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
5. De klant geeft op eerste verzoek van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid de polis van deze verzekeringen ter
inzage.
6. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te
sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze
verzekering zou worden gedekt.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Smid
Schildersbedrijf, De Verf Smid enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten door
derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de
klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Smid Schildersbedrijf, De Verf
Smid.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst
niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Smid
Schildersbedrijf, De Verf Smid schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid geleverde producten en/of diensten.

Klachten


1. De klant dient een door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Smid Schildersbedrijf,
De Verf Smid in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Smid
Schildersbedrijf, De Verf Smid gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Als Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Smid Schildersbedrijf,
De Verf Smid verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid

1. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door
een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief
en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid in verzuim is.
3. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Smid Schildersbedrijf, De Verf
Smid kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Smid Schildersbedrijf,
De Verf Smid in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Smid Schildersbedrijf, De Verf
Smid kan worden toegerekend in een van de wil van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid kan
worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid
er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Smid Schildersbedrijf, De Verf Smid is gevestigd / praktijk houdt
/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2021.